13-15.05.2022

ABM JĘDRASZEK

UltraPark Weekend

48h-24h-100km-50km


ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 2022 - WYNIKI


Pobierz wyniki ABM Jędraszek IV Puchar Polski 48h OPEN w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek IV Puchar Polski 48h split (po 24h) w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek 24h OPEN w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek Supermaraton 100km w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek bieg na 50km OPEN w formacie PDF

REGULAMIN ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 4

I. CELE:

a. upowszechnienie biegania
b. popularyzacja biegów długodystansowych
c. propagowanie zdrowego trybu życia
d. promocja miasta PABIANICE i POWIATU PABIANICKIEGO
f. popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Pabianicki Klub "O co biega"
NIP 7312059283
ul. Partyzancka 94/106
95-200 Pabianice
biuro.ultrapark@gmail.com
www.ultrapark.com.pl
Dyrektor Zawodów – Piotr Kardas 509-136-620

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Starostwo Powiatowe w Pabianicach
- Piotr Pazdej – Koordynator Biegu

Wydarzenie jest objęte patronatem:

- Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
- Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Rąkowskiego

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Park Wolności, ul. Łaska 114
95-200 Pabianice
13-15.05.2022

V. ABM Jędraszek UltraPark Weekend 4 – Zawody

UltraPark 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym
13.05.2022 godz.18:30 start biegu – 15.05.2022 godz. 18:30 koniec biegu
UltraPark 24h
14.05.2022 godz.7:00 start biegu – 15.05.2022 godz. 7:00 koniec biegu
Supermaraton 100km - Puchar Polski w biegu na 100km
15.05.2022 godz. 8:00 start biegu (limit 12h)
Ultramaraton 50km - Puchar Polski w biegu na 50km
15.05.2022 godz. 8:00 start biegu (limit 7h)

VI. TRASA

a. Trasa biegów 100km i 50km prowadzi po asfaltowej (100%), płaskiej (przewyższenie 4m) pętli
o długości 1535,78m. Bieg 24h i 48h będzie przeprowadzony po pętli o długości 1725,51m. Każda trasa - atest PZLA,
b. Uczestnicy biegów UltraPark 24h oraz UltraPark 48h – pokonują jak największą ilość km.
Po upłynięciu czasu zatrzymują się po sygnale dźwiękowym i jest przeprowadzony domiar okrążenia, które rozpoczęli,
c. Uczestnicy biegu Supermaraton 100km – pokonują 65 okrążeń po 1535,78m plus dobieg od linii startu do mety liczący 174,30m,
d. Uczestnicy biegu Ultramaraton 50km – pokonują 32 okrążenia po 1535,78m plus dobieg od linii startu do mety liczący 855,04m,
e. Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora,
f. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika,
g. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności,
h. Zabrania się porzucania śmieci i opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków, na całej trasie biegu
(pod groźbą kary czasowej lub dyskwalifikacji). Wszystkie śmieci należy zostawić w punktach kontrolnych w wyznaczonych do tego pojemnikach lub strefach,
i. Dokładna mapa tras jest dostępna na stronie Zawodów - www.ultrapark.com.pl,
j. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę plus dobieg ze startu do mety,
k. Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą ilość kilometrów: bieg UltraPark 48h,
UltraPark 24h lub pokona dystans w jak najkrótszym czasie: Supermaraton 100km i Ultramaraton 50km.

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

a) 150 miejsc UltraPark 24h,
b) 50 miejsc UltraPark 48h,
c) 100 miejsc Supermaraton 100km,
d) 100 miejsc Ultramaraton 50km,
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu na poszczególne biegi, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

13.05.2022 piątek
15:00-20:00 biuro zawodów( wszystkie biegi)
18:00 odprawa zawodników (bieg 48h)
18:30 start biegu UltraPark 48h
14.05.2022 sobota
5:00-6:30 biuro zawodów
6:30 odprawa zawodników (bieg 24h)
7:00 start biegu UltraPark 24h
17:00-20:00 biuro zawodów (bieg 100km i 50km)
15.05.2022 niedziela
6:00-7:30 biuro zawodów (100km i 50km)
7:00 koniec biegu 24h
7:30 odprawa zawodników Supermaraton 100km i 50km
8:00 start Supermaraton 100km i 50km
10:00 dekoracja zwycięzców 24h
14:00 dekoracja zwycięzców 50km
15:00 koniec biegu 50km
18:30 koniec biegu 48h
20:00 dekoracja zwycięzców 100km i 48h
20:00 koniec biegu 100km

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a. Prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 13 maja 2022 roku ukończą 18 lat,
b. Każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów znajdującym się w Parku Wolności w Pabianicach,
c. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
d. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału
w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny
działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym,
e. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora
w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach,
f. Po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer startowy wraz z wbudowanym chipem pomiarowym,
który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zawodnicy uczestniczący w MP otrzymają podwójne numery startowe,
g. Warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej najpóźniej
do dnia 01.05.2022 roku (liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu),
h. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych,
i. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie,
j. Znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji
i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.),
k. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji w trakcie trwania
Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym
na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

IX. ZGŁOSZENIA

a. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 23.01.2022 o godz. 20:00,
b. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrapark.com.pl,
c. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
W momencie wyczerpania się miejsc, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli partnerów,
d. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby,
dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu,
e. Zapisy internetowe trwają do dnia 01.05.2022 roku lub wyczerpania limitu miejsc,
f. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

X. OPŁATA STARTOWA:

UltraPark 24h
do 13.02.2022 – 250 zł
od 14.02.2022 do 01.05.2022 – 280 zł
13-15.05.2022 (Biuro zawodów) – 320 zł*

UltraPark 48h
do 13.02.2022 – 380 zł
od 14.02.2022 do 01.05.2022 – 410 zł
13-15.05.2022 (Biuro zawodów) – 450 zł*

Supermaraton 100km
do 13.02.2022 – 150 zł
od 14.02.2022 do 01.05.2022 – 180 zł
13-15.05.2022 (Biuro zawodów) – 230 zł*

Ultramaraton 50km
do 13.02.2022 – 100 zł
od 14.02.2022 do 01.05.2022 – 120 zł
13-15.05.2022 (Biuro zawodów) – 160 zł*

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

a. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego Tpay,
Zawodnicy spoza Polski mogą dokonać opłaty bezpośrednio na konto:
Pabianicki Klub „O co biega”
Swift WBKPPLPP Nr konta bankowego: PL3210901304 0000000135670021
b. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Tpay, przez który należy dokonać opłaty startowej,
c. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych,
e. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej,
f. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia czasu określonego powyżej)
zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty,
g. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora,
i. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu,
nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

XI. ŚWIADCZENIA (Pakiet startowy)

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:
a. Oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 01.05.2022). Numer startowy dla zapisanych po terminie 01.05.2022,
b. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer,
c. Ciepłe i zimne napoje, oraz zimne i ciepłe posiłki w trakcie oraz posiłek regeneracyjny,
d. Pamiątkowy medal,
e. Zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów,
f. Depozyt,
g. Toalety w Bazie Zawodów,
h. Sms z wynikiem,
i. Obsługę fotograficzną.
Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:
a. Numer startowy umieszczony zawsze widocznym miejscu wraz z wbudowanym chipem pomiarowym,
b. Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych.

XIII. POMIAR CZASU:

a. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów mocowanych do numeru startowego,
b. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika,
c. Brak numeru startowego z przymocowanym chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika,
d. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto,
e. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu wiadomość sms z wynikiem,
f. Na trasie Zawodów znajdować się będzie punkt pomiaru czasu zlokalizowany w miejscu startu Ultra Park 24h i 48h, który jest jednocześnie metą 100km i 50km,
g. Każdy z biegów ma inne miejsce startu ( szczegóły w mapie trasy).

XIV. KLASYFIKACJA:

W biegach Festiwalu UltraPark Weekend 4 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open,
2. Generalna kobiet,
3. Generalna mężczyzn.

XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W biegach ABM Jędraszek UltraPark Weekend 4 zawodnicy otrzymają nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – VI: puchar + nagroda,
W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – VI: puchar + nagroda,
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik,
2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy,
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów,
4. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce,
m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
Zawodnicy mogą korzystać z pomocy suportu tylko w wydzielonej strefie,
5. Uczestnicy ABM Jędraszek UltraPark Weekend zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń ekipy sędziowskiej
i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji,
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora oraz niszczenia pod rygorem dyskwalifikacji,
7. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem
w ABM Jędraszek UltraPark Weekend, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne,
zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW,
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się
do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu
do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy,
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie,
11. Organizator zapewnia depozyt,
12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić
ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów,
13. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł,
14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
15. Wszystkich zawodników startujących w UltraPark Weekend obowiązuje niniejszy regulamin,
16. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego),
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku wystąpienia warunków
narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej,
19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy
oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych,
20. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator,
21. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt,
22. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej,
23. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
24. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. UltraPark Weekend - samodzielnie
lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy,
25. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. udostępnianie partnerom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,
w celu wykorzystania do promocji partnera lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
26. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn,
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w Biurze Zawodów.


REGULAMIN 15. PZLA MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU 24-GODZINNYM
ROZGRYWANYCH W RAMACH ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 4


1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki.
2. Termin i miejsce: 14-15.05.2022, Pabianice.
3. Organizator: Pabianicki Klub Sportowy „O co biega”.
4. Współorganizator: Miasto Pabianice oraz Powiat Pabianicki.
5. Warunki uczestnictwa: Do startu w 15. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym prawo startu mają wyłącznie
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy do dnia 14 maja 2022 roku ukończą 21 lat, posiadający ważną
na sezon 2022 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
6. Program: Rywalizacja w 15. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym odbędzie się z podziałem na płeć.
7. Klasyfikacja: Warunkiem sklasyfikowania zawodników w 15. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym
jest pokonanie poniższego minimalnego dystansu: Kobiety 120 km, Mężczyźni 140 km.
8. Nagrody: W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 4.
9. Zgłoszenia: Do 15. PZLA Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym obowiązuje system STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 01 maja 2022.
Zawodnicy zapisują się również przez stronę organizatora www.ultrapark.com.pl. Zapisy do UltraPark 24h zostaną uruchomione 23.01.2022.
10. Zasady rozgrywania konkurencji: Zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 4.
11. Weryfikacja: Na 15. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym będzie prowadzona weryfikacja,
na której zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie badań lekarskich według wymogów PZLA.
Zawodnicy biorą udział w 15. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym na własną odpowiedzialność
i ryzyko, co potwierdzają podpisem złożonym na oświadczeniu podczas weryfikacji.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA.
Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym
potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł.
Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody
na start po terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.
Od Zawodników startujących w MP wymagane jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego obuwia.
Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów lub jest do pobrania na stronie PZLA.
12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Opłata wpisowa za udział w biegu 24-godzinnym wynosi 250 zł do 13.02.2022, 280 zł do 01.05.2022.
Z opłaty startowej zwolnieni są WSZYSCY dotychczasowi PZLA Mistrzowie Polski w biegu 24-godzinnym
oraz medaliści z roku 2020 i 2021. Zgłoszenie zawodnika po terminie wiąże się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
13. Uwagi: Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu.
Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować
wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach. Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
Zawodnicy startujący w 15. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym zobowiązani są do występowania
podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie „15. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym"
należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
14. W pozostałych kwestiach ma zastosowanie regulamin ABM Jędraszek UltraPark Weekend 4.

ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 4 - TERMS AND RULES

I. OBJECTIVES:

a. popularization of running
b. to popularise long-distance running
c. propagation of a healthy lifestyle
d. To promote the city of PABIANICE and the PABIANIC poviat.
f. Popularization of running as a form of physical recreation

II. ORGANIZER:

Pabianicki Klub "O co biega"
NIP 7312059283
ul. Partyzancka 94/106
95-200 Pabianice
biuro.ultrapark@gmail.com
www.ultrapark.com.pl
Race Director - Piotr Kardas (phone number: 509-136-620)

III. CO-ORGANIZERS:
- Pabianice Municipal Office
- Pabianice Poviat Starosty
- Piotr Pazdej - Run Co-ordinator
The event is held under the patronage of:
- Mayor of Pabianice Grzegorz Mackiewicz
- Pabianice Starost Krzysztof Habura
- Chairman of the City Council Krzysztof Rąkowski

IV. DATE AND PLACE:
Park Wolności, ul. Łaska 114
95-200 Pabianice
13-15th of May, 2022
V. ABM Jędraszek UltraPark Weekend 4 - Competitions

UltraPark 48h - Polish Cup in the 48-hour run
start: 13th of May 2022 at 18:30pm - end: 15th of May 2022 at 18:30pm

UltraPark 24h
start: 14th of May 2022 at 07:00am - end: 15th of May 2022 at 07:00am

Supermarathon 100km - Polish Cup in the 100km run
start: 15th of May 2022 at 08:00am (12h limit)

Ultramarathon 50km - Polish Cup in the 50km race
start: 15th of May 2022 at 08:00am (7h limit)

VI. ROUTE
a. The route of the 100km and 50km runs on an asphalt (100%), flat (4m elevation) loop with a length of 1535.78m.
The 24hr and 48hr runs will run on a 1725.51m long loop. Each route will be certified by PZLA,
b. Participants of UltraPark 24h and UltraPark 48h runs will cover as much distance as possible.
After the time runs out they stop after the sound signal and the lap they started is counted,
c. Participants in the 100km Supermarathon run 65 laps of 1535.78m plus a 174.30m run from the start line to the finish line,
d. Participants in the 50km Ultramarathon run - complete 32 laps of 1535.78m plus a run from the start line to the finish line of 855.04m,
e. Completing the loop is possible only in the direction designated by the Organizer,
f. Changing the direction, shortening the route or running outside the marked paths will result in disqualification of the competitor,
g. Each competitor is obliged to be cautious,
h. It is forbidden to throw away garbage and nutrients' packaging, bottles, cups on the whole race route
(under sanction of time penalty or disqualification). All trash must be left at checkpoints in designated bins or areas,
i. A detailed map of the routes is available on the Race website - www.ultrapark.com.pl,
j. To be classified a Competitor must complete at least one full loop plus the run from the start to the finish line,
k. The winner of the Competition is the competitor who covers the greatest number of kilometers: run UltraPark 48h,
UltraPark 24h or covers the distance in the shortest time: Supermarathon 100km and Ultramarathon 50km.

VI. LIMIT OF PARTICIPANTS
a) 150 places in UltraPark 24h,
b) 50 places for UltraPark 48h,
c) 100 places for Supermarathon 100km
d) 100 places for Ultramarathon 50km
e) Organizer reserves the right to increase the limit for particular races if the epidemiological situation allows it.

VII. RACE SCHEDULE
13th of May 2022 Friday
3:00-8:00pm Office of Competition (all races)
6:00pm competitors briefing (48h run)
6:30pm start of the UltraPark 48h run

14th of May 2022 Saturday
5:00-6:30am race office
6:30 am competitors briefing (24hr run)
7:00am start of the UltraPark 24h run
5:00-8:00pm race office (100km and 50km run)

15th of May 2022 Sunday
6:00-7:30am race office (100km and 50km)
7:00am end of the 24h run
7:30am Supermarathon 100km and 50km competitors briefing
8:00am start of the Supermarathon 100km and 50km
10:00am decoration of the 24h winners
2:00pm decoration of the 50km winners
3:00pm end of 50km run
6:30pm end of the 48h run
8:00pm decoration of the winners of 100km and 48h
20:00 end of the 100km run

VIII. PARTICIPATION TERMS AND CONDITIONS:
a. The right to participate in the Competition is granted to persons who will be 18 years old by 13th of May 2022,
b. Each competitor must be verified before the start in the Competition Office located in Wolności Park in Pabianice,
c. During the verification the competitor must have a document confirming his/her identity (identity card, passport or driving license),
d. During the verification the competitor must present a current medical certificate stating that there are no contraindications
to take part in the Race or must sign a statement on taking part in the Race at his/her own responsibility.
By signing the statement, the participant agrees that he/she will be provided with first aid, other medical treatment
and transport of the injured to a safe place by medical and paramedical personnel acting on behalf of the organizer.
The competitor understands that participation in the run involves physical effort and entails a natural risk of accident,
bodily injury and physical trauma as well as damage and loss of property,
e. Each participant declares that in the future he or she will not claim compensation from the Organizer in case of any
health or material damage related to participation in the Race,
f. After the verification each competitor will receive a non-returnable personal start number with a built-in measurement
chip which must be visible throughout the race. Competitors participating in the MP will receive double start numbers,
g. In order to receive a personal number, it is necessary to send an application and pay the participation fee
no later than on 1st of May, 2022 (the date on which the transfer is credited, not the date on which the transfer is made),
h. Competitors must comply with the rules of the competition, applicable regulations, orders of the Organizer and security services,
i. Participants are obliged to provide assistance to other participants on the route in case of injury or any other event
that might endanger life or health,
j. Medical rescuer who will be present in the Base may not allow - in justified case - a competitor to continue
the race and his decision is final (injury, hypothermia, weakness etc.)
k. Organizer reserves the right not to allow to start or to disqualify unconditionally during the race any competitor
who is drunk, under the influence of drugs and other intoxicants, or who is in a state indicating the consumption
of such substances. The Organizer shall not be liable for any damage caused to the health
of a competitor under the influence of the above mentioned substances.

IX. REGISTRATIONS
a. Registration for the race will be opened on the 23rd of January 2022 at 08:00 pm,
b. Entries will be accepted by completing the Entry Form, available via www.ultrapark.com.pl,
c. A person is considered to be entered if he/she has completed and submitted the Entry Form and paid the entry fee.
When the number of places is exhausted, the start list will be closed. Additional places will be provided
for invited competitors, guests, representatives of partners,
d. In case the entry fee is paid after the limit of participants has been reached, the Organizer,
at the request of the person concerned, will refund the amount in question minus operating costs related to the transfer,
e. Online registration lasts until 1st of May 2022 or until the limit of places is reached,
f. Competitors registered electronically with paid entry fee will be serviced in the race office
at a separate stand during race office working hours.

X. PARTICIPATION FEE:
UltraPark 24h
till 13th of February 2022 - PLN 250
from 14th of February 2022 to 01.05.2022 - PLN 280
13-15th of May 2022 (Competition Bureau) - PLN 320*.

UltraPark 48h
till 13th of February 2022 - 380 PLN
from 14th of February 2022 till 1st of May 2022 – PLN 410
13-15th of May 2022 (Competition Bureau) – PLN450*

Supermaraton 100km
till 13th of February 2022 - PLN 150
from 14th of February 2022 till 1st of May 2022 – PLN 180
13-15th of May 2022 (Competition Bureau) – PLN 230*

Ultramaraton 50km
till 13th of February 2022 - PLN 100
from 14th of February 2022 till 1st of May 2022 – PLN 120
13-15th of May 2022 (Competition Bureau) – PLN 160*

* does not guarantee a full participation package; payment in the Competition Office only in cash

a. Entry fee shall be paid via Tpay Internet portal,
Competitors from abroad can make the payment directly to the account:
Pabianicki Klub "O co biega"
Swift WBKPPLPP Bank account no: PL3210901304 0000000135670021


b. After submitting the application form, the system will redirect you to the Tpay page where you can pay the participation fee,
c. Entry fee is paid on-line as a finalization of participation application,
d. Organizer is not responsible for the processing time of bank and postal transfers,
e. On the start list will be displayed only competitors who have paid the entry fee,
f. If a competitor pays an incomplete entry fee (e.g. by exceeding the time specified above), he or she will be obliged
to pay the difference to the amount he or she should have paid according to the deadline for making the payment,
g. The date of payment shall be the date the funds are credited to the organizer's account,
i. In the case of resignation of a competitor from participation in the race, failure to complete the race or withdrawal
of consent to the processing of personal data, the participation fee shall not be refunded under any circumstances,
h. Paying the participation fee i implies acceptance of the event regulations.

XI. BENEFITS
As part of the fee paid, the Organiser shall provide the competitors with
a. Original and personalised starting number (for those registered and paid up to 1st of May 2022).
Starting number for those registered after the 1st of May 2022,
b. Electronic time measurement using chips embedded in the number,
c. Hot and cold drinks, cold and hot meals during the race and regeneration meal,
d. Commemorative medal,
e. Medical security on the route and in the Competition Base,
f. Depository,
g. Toilets in the Competition Base,
h. Text message with the result,
i. Photographic service.
The organizer allows for extending the services depending on acquired partners.

XII. COMPULSORY AND ADDITIONAL EQUIPMENT:
During the Competition, each competitor must carry the following mandatory equipment while on the course:
a. A starting number placed at an always visible place with a built-in measurement chip,
b. Clothing appropriate to weather conditions.

XIII. TIME MEASUREMENT:
a. Time will be measured using non-returnable chips attached to the starting number,
b. During the race, all competitors must have starting numbers attached horizontally to their outer clothing at the front.
Covering the starting number in part or in whole or its modification is forbidden and is associated
with the possibility of disqualification of the competitor,
c. Lack of a starting number with a chip attached will be equivalent to disqualification of the competitor,
d. Gross time counts for the general classification,
e. Each competitor will receive an text message with the result after the race,
f. There will be a time measurement point located at the starting point of Ultra Park 24h and 48h,
which is also the finish line of 100km and 50km,
g. Each of the runs has a different starting point (details on the route map).

XIV. CLASSIFICATION:
The following classifications will be conducted in the UltraPark Weekend 4 Festival runs:
1. Open,
2. General female,
3. General male.

XV. AWARDED CLASSIFICATIONS:
In the ABM Jędraszek UltraPark Weekend 4 runs, the competitors will receive prizes:
In the general classification of men (run) for places I - VI: cup + prize,
In the general classification of women (run) for places I - VI: a cup + an award,
Each competitor who finishes the race will receive a commemorative medal.

XVI. FINAL PROVISIONS:
1. the cost of participation shall be covered by the competitor,
2. Organizers shall cover organizational costs,
3. the competitors will be held fully responsible for observing safety rules during the race,
4. a competitor is not allowed to use any kind of assistance specified in the race and track rules, e.g.,
assistance to competitors by persons not participating in the race, running with the competitor or riding a bicycle.
Competitors can use the support only in a separate area,
5. The participants of the ABM Jędraszek UltraPark Weekend are obliged to obey instructions of the referees
and the Organizer's security service under the risk of disqualification,
6. It is strictly forbidden to throw litter outside the Organiser's drop-off point or to destroy it under pain of disqualification,
7. The organizer is covered by liability insurance. The Organizer does not provide participants with any kind of life,
health or liability insurance against illness, accident, injury, death or any losses or damages that may occur
in connection with the presence and/or participation in the ABM Jędraszek UltraPark Weekend. It is advised, however,
that participants purchase an appropriate accident insurance for the duration of their participation in the event,
8. The participant takes part solely at his/her own responsibility and bears the risk connected with it.
By registering for the race the participant acknowledges that participation in the race involves physical effort
and entails natural risk and threat of accidents, possibility of personal injury and physical trauma (including death)
as well as damage and loss of property,
9. The Organizer shall provide medical care only to the participants of the event on the route of the race from the moment of the start
until the closing of the route of the race specified by the time limit as well as in the center of the competition
until the end of the event. The Organiser shall not cover medical costs or costs of transport not included in the scope of medical care of the event,
10. The organizers shall not be liable for any items left unattended and for loss of valuables left in the depository,
11. The organizer provides a deposit,
12. Any participant who resigns from taking part in the race before or during its duration should immediately report this fact
to the technical staff located at the race route or in the competition office,
13) Protests shall be lodged in the competition office within one hour from the end of the competition after paying the deposit of PLN 200,
14. The competition will take place regardless of weather conditions,
15. All competitors taking part in UltraPark Weekend are obligated to follow these rules,
16. Non-compliance may result in disqualification of the competitor (in case of disqualification the competitor
is not entitled to a refund of the entry fee),
17. Organizer is not responsible for accidents occurring on the race route due to the fault of the participants,
18. Organizer reserves the right to change the time of the start or stop the race in case of conditions that could endanger
life or health of the competitors, volunteers or members of the Organizer's team without reimbursement of the entry fee,
19. Participants agree to have their personal data processed for internal purposes of the event organizer
and to have their image used in information and advertising materials.
20. Personal data of the runners will be used in accordance with the conditions set out in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
(Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016, p. 1). The Administrator of the personal data is the Organiser,
21. Processing of the aforementioned data also includes publication of the participant's name and surname together
with the year of birth and the name of the town in which the participant resides - in any way in which the project will be published or disseminated,
22. The participant is entitled to all rights in accordance with RODO and listed in detail in the Information Clause,
23. Providing personal data and giving consent to its processing is voluntary, but not providing it
or not giving consent to its processing makes it impossible to participate in the race,
24. The Administrator will process the personal data in order to organize the sports event entitled "UltraPark Weekend"
individually or in cooperation with other entities only in the scope necessary for the proper organization of the event,
25. The participant grants the Organizer a free license to use the recorded image in all fields of exploitation, in particular
a. recording and multiplication by any known technique and dissemination in any form,
b. making available to partners and official partners the copy or copies of the image recorded, in order to use it for the promotion
of the partner or official partner in the context of their participation in the run,
c. uploading to computer memory and to a multimedia network,
d. multiplication of the recorded image,
e. public exhibition, displaying, reproducing as well as broadcasting and rebroadcasting, as well as making it available
to the public in such a way that everybody could have access to it in a place and at a time chosen by themselves,
f. placing and publishing in the press, on websites, posters and billboards,
26. The Organiser reserves the right to cancel the event without stating reasons,
27. The Organizer reserves the right to make changes and to the final interpretation of the regulations,
which will be available at the race office.

ZAPISY/ENTRY LINKS


Ultramaraton 50km - Puchar Polski w biegu na 50km

Supermaraton 100km - Puchar Polski w biegu na 100km

UltraPark 24h - 15. Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym

UltraPark 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym

Trasy/Routes


Biegi UltraPark 48h i UltraPark 24hBieg UltraPark 100km

Współorganizatorzy

Patronat


PARTNER TYTULARNY


PARTNERZYPATRONAT


Organizator