27-29.08.2021

ABM JĘDRASZEK

UltraPark Weekend

48h-24h-100km48H - PUCHAR POLSKI W BIEGU 48-GODZINNYM

24H - 14. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU 24-GODZINNYM

SUPERMARATON 100 KM - 13. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU NA 100 KM

REGULAMIN

ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 3

I. CELE:
a. upowszechnienie biegania
b. popularyzacja biegów długodystansowych
c. propagowanie zdrowego trybu życia
d. promocja miasta PABIANICE i POWIATU PABIANICKIEGO
f. popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:
Pabianicki Klub "O co biega"
NIP 7312059283
ul. Partyzancka 94/106
95-200 Pabianice
biuro.ultrapark@gmail.com
www.ultrapark.com.pl
Dyrektor Zawodów – Piotr Kardas 509-136-620

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Miejski w Pabianicach
- Starostwo Powiatowe w Pabianicach
- Piotr Pazdej – Koordynator Biegu

Wydarzenie jest objęte patronatem:

Prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury
Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Rąkowskiego

IV. TERMIN I MIEJSCE:
Park Wolności, ul. Łaska 114
95-200 Pabianice 27-29.08.2021

V. ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3
Zawody
UltraPark 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym
27.08.2021 godz.18:30 start biegu – 29.08.2021 godz. 18:30 koniec biegu

UltraPark 24h
28.08.2021 godz.7:00 start biegu – 29.08.2021 godz. 7:00 koniec biegu

Supermaraton 100km
29.08.2021 godz. 8:00 start biegu (limit 13h)

VI. TRASA
a. Trasa Ultramaratonów prowadzi po asfaltowej (100%),
płaskiej (przewyższenie 4m) pętli o długości 1535,78 m – bieg 100km
Bieg 24h i 48h będzie przeprowadzony po pętli o długości 1725,51m
Każda trasa - atest PZLA,
b. Uczestnicy biegów UltraPark 24h oraz UltraPark 48h – pokonują jak największą liczbę km.
Po upłynięciu czasu zatrzymują się po sygnale dźwiękowym i jest przeprowadzony
domiar okrążenia, które rozpoczęli,
c. Uczestnicy biegu Supermaraton 100km – pokonują 65 okrążeń po 1535,78m
plus dobieg od linii startu do mety liczący 174,30m,
d. Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora,
e. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować
będzie dyskwalifikacją Zawodnika,
f. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności,
g. Zabrania się porzucania śmieci i opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków,
na całej trasie biegu ( pod groźbą kary czasowej lub dyskwalifikacji)
Wszystkie śmieci należy zostawić w punktach kontrolnych w wyznaczonych
do tego pojemnikach lub strefach,
h. Dokładna mapa tras jest dostępna na stronie Zawodów, www.ultrapark.com.pl,
i. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę
plus dobieg ze startu do mety,
j. Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą liczbę kilometrów:
bieg UltraPark 48h, UltraPark 24h lub pokona dystans w jak najkrótszym czasie:
Supermaraton 100km.

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW
a) 100 miejsc UltraPark 24h,
b) 50 miejsc UltraPark 48h,
c) 100 miejsc Supermaraton 100km,
d) 50 miejsc dodatkowych do dyspozycji organizatora
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia limitu
na poszczególne biegi, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

VII. PROGRAM ZAWODÓW
27.08.2021 piątek
15:00-22:00 biuro zawodów( wszystkie biegi)
18:10 odprawa zawodników (bieg 48h)
18:30 start biegu UltraPark 48h
28.08.2021 sobota
5:00-6:30 biuro zawodów
6:40 odprawa zawodników (bieg 24h)
7:00 start biegu UltraPark 24h
17:00-22:00 biuro zawodów (bieg 100km)
29.08.2021 niedziela
6:00-8:30 biuro zawodów (100km)
7:00 koniec biegu 24h
7:40 odprawa zawodników Supermaraton 100km
8:00 start Supermaraton 100km
10:00 dekoracja zwycięzców 24h
18:30 koniec biegu 48h
20:00 dekoracja zwycięzców 100km i 48h
21:00 koniec biegu 100km

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. Prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia
27 sierpnia 2021 roku ukończą 18 lat
b. Każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany
w Biurze Zawodów znajdującym się w Parku Wolności w Pabianicach,
c. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
d. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach
lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej
pomocy medycznej,
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny
działający w imieniu organizatora.
Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód
i strat o charakterze majątkowym.
e. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć
prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora
w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, czy poniesienia
strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach.
f. Po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny
numer startowy wraz z wbudowanym chipem pomiarowym,
który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu.
g. Warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty
startowej najpóźniej do dnia 14.08.2021 roku
(liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)
h. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych
i. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie
j. Znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może
nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji
i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)
k. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej
dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie
wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

IX. ZGŁOSZENIA
a. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 27.06.2021 o godz. 20:00
b. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego,
dostępnego na stronie www.ultrapark.com.pl
c. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy
oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się miejsc,
lista startowa zostanie zamknięta.
Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli partnerów,
d. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników,
Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty
pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu,
e. Zapisy internetowe trwają do dnia 14.08.2021 roku lub wyczerpania limitu miejsc,
f. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów
przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

X. OPŁATA STARTOWA:
UltraPark 24h
do 14.08.2021 – 250 zł
27-28.08.2021 (Biuro zawodów) – 300 zł*
UltraPark 48h
do 14.08.2021 – 380 zł
27.08.2021 (Biuro zawodów) – 400 zł*
Supermaraton 100km
do 14.08.2021 – 180zł
27-29.08.2021 (Biuro Zawodów) – 230 zł*
*bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego;
wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką
a. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego Tpay,
Zawodnicy z spoza Polski mogą dokonać opłaty bezpośrednio na konto:
Pabianicki Klub „O co biega”
Swift WBKPPLPP Nr konta bankowego: PL3210901304 0000000135670021
b. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Tpay, przez który należy dokonać opłaty startowej
c. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych
e. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej
f. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości
(np. w przypadku przekroczenia czasu określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany
do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem,
w jakim dokonywał swojej wpłaty
g. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora
i. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika
z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
h. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy

XI. ŚWIADCZENIA (Pakiet startowy)
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:
a. Oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 14.08.2021).
Numer startowy dla zapisanych po terminie 14.08.2021
b. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer
c. Ciepłe i zimne napoje, oraz zimne i ciepłe posiłki w trakcie oraz posiłek regeneracyjny
d. Pamiątkowy medal
e. Zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów
f. Depozyt
g. Toalety w Bazie Zawodów
h. Sms z wynikiem
i. Obsługę fotograficzną
Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:
W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:
a. Numer startowy umieszczony zawsze widocznym miejscu wraz z wbudowanym chipem pomiarowym
b. Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych

XIII. POMIAR CZASU:
a. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów mocowanych do numeru startowego.
b. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji
poziomej z przodu do odzieży wierzchniej.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego
modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
c. Brak numeru startowego z przymocowanym chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
d. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto
e. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu wiadomość sms z wynikiem
f. Na trasie Zawodów znajdować się będzie punkt pomiaru czasu
zlokalizowany w miejscu startu Ultra Park 24h i 48h,
który jest jednocześnie metą 100km
g. Każdy z biegów ma inne miejsce startu ( szczegóły w mapie trasy)

XIV. KLASYFIKACJA:
W biegach Festiwalu UltraPark Weekend 2 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open
2. Generalna kobiet
3. Generalna mężczyzn

XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:
W biegach ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3 zawodnicy otrzymają nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – VI:
puchar + nagroda
W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – VI:
puchar + nagroda
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik
2.Koszty organizacji pokrywają organizatorzy
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów.
4. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej
w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m.in. dotyczy to asysty zawodnikom
przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
Zawodnicy mogą korzystać z pomocy suportu tylko w wydzielonej strefie.
5. Uczestnicy ABM Jędraszek UltraPark Weekend zobowiązani są do bezwzględnego
wykonywania poleceń ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu
z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym
przez Organizatora oraz niszczenia pod rygorem dyskwalifikacji
7. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem
w ABM Jędraszek UltraPark Weekend, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne,
zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),
a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu
od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym,
a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych
zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz
za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
11. Organizator zapewnia depozyt.
12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania,
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów
13. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia
konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
15. Wszystkich zawodników startujących w UltraPark Weekend obowiązuje niniejszy regulamin.
16. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją
zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu
i wynikające z winy uczestników
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania
zawodów w przypadku wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie zawodników,
wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej.
19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
20. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
21. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
22. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.
23. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
24. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. UltraPark Weekend
- samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym
do prawidłowej organizacji imprezy.
25. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
b. Udostępnianie partnerom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,
w celu wykorzystania do promocji partnera lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
c. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
d. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
e. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
f.Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
26. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu, który będzie dostępny w Biurze Zawodów.

REGULAMIN
14. PZLA MISTRZOSTW POLSKI
W BIEGU 24-GODZINNYM

ROZGRYWANYCH W RAMACH ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 3

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki

2. Termin i miejsce: 28-29.08.2021, Pabianice.

3. Organizator: Pabianicki Klub Sportowy „O co biega”

4. Współorganizator: Miasto Pabianice oraz Powiat Pabianicki

5. Warunki uczestnictwa: Do startu w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym
prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy do dnia 28 sierpnia 2021 roku ukończą 21 lat, posiadający ważną na sezon 2021
licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

6. Program: Rywalizacja w 14. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym
odbędzie się z podziałem na płeć.

7. Klasyfikacja: Warunkiem sklasyfikowania zawodników w 14. PZLA Mistrzostwach Polski
w biegu 24-godzinnym jest pokonanie poniższego minimalnego dystansu:
Kobiety 120 km, Mężczyźni 140 km.

8. Nagrody: W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie
miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie
z regulaminem ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3.

9. Zgłoszenia: Do 14. PZLA Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym obowiązuje system STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 20 sierpnia 2021.
Zawodnicy zapisują się również przez stronę organizatora www.ultrapark.com.pl .
Zapisy do ABM Jędraszek UltraPark 24h zostaną uruchomione 27.06.2021

10. Zasady rozgrywania konkurencji: Zgodnie z regulaminem ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3.

11. Weryfikacja: Na 14. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym będzie
prowadzona weryfikacja, na której zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport
do kontroli daty urodzenia. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie
przedstawienie ważnych badań lekarskich zgodnie z regulaminem PZLA.
Zawodnicy biorą udział w 14. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym
na własną odpowiedzialności ryzyko, co potwierdzają podpisem złożonym
na oświadczeniu podczas weryfikacji.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po
uzyskaniu zgody PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres
mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie
po terminie, w wysokości 500 zł.
Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonaniapłatności nie zobowiązuje
PZLA do wyrażenia zgody na start po terminie.
W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie
po terminie nie będzie zwracana.

12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator,
koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Opłata wpisowa za udział w biegu 24-godzinnym wynosi 250zł.
Z opłaty startowej zwolnieni są WSZYSCY dotychczasowi PZLA Mistrzowie Polski
w biegu 24-godzinnym oraz medaliści z roku 2019 i 2020.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.

13. Uwagi: Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu.
Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)
obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy
do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
Zawodnicy startujący w 14. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym zobowiązani
są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub
(wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
„14. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

14. W pozostałych kwestiach ma zastosowanie regulamin ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3

REGULAMIN
13. PZLA MISTRZOSTW POLSKI
W BIEGU NA 100KM

ROZGRYWANYCH W RAMACH ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 3

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki

2. Termin i miejsce: 29 siepnia 2021, Pabianice.

3. Organizator: Pabianicki Klub Sportowy „O co biega”

4. Współorganizator: Miasto Pabianice oraz Powiat Pabianicki

5. Warunki uczestnictwa: Do startu w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km
prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy do dnia 29 sierpnia 2021 roku ukończą 18 lat,
posiadający ważną na sezon 2021 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

6. Program: Rywalizacja w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km odbędzie się z podziałem na płeć.

7. Klasyfikacja: Warunkiem sklasyfikowania zawodników w 13. PZLA Mistrzostwach Polski
w biegu na 100km jest pokonanie dystansu 100km w limicie 13 godzin.

8. Nagrody: W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3.

9. Zgłoszenia: Do 13. PZLA Mistrzostw Polski w biegu na 100km obowiązuje system STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 20 sierpnia 2021.
Zawodnicy zapisują się również na stronie organizatora www.ultrapark.com.pl
Zapisy do ABM Jędraszek UltraPark 100km zostaną uruchomione 27.06.2021.

10. Zasady rozgrywania konkurencji: Zgodnie z regulaminem ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3.

11. Weryfikacja: Na 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km będzie
prowadzona weryfikacja, na której zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport
do kontroli daty urodzenia. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie
przedstawienie ważnych badań lekarskich zgodnie z regulaminem PZLA.
Zawodnicy biorą udział w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu
na 100km na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdzają podpisem
złożonym na oświadczeniu podczas weryfikacji.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po
uzyskaniu zgody PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres
mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie
po terminie, w wysokości 500 zł. Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania
płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start po terminie.
W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.

12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator,
koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Opłata wpisowa za udział w biegu na 100km wynosi 180 zł.
Z opłaty startowej zwolnieni są WSZYSCY dotychczasowi PZLA Mistrzowie Polski
w biegu na 100km oraz medaliści z roku 2019 i 2020.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.

13. Uwagi: Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu.
Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)
obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu,
którego zawodnik jest członkiem.
Zawodnicy startujący w 13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km zobowiązani są
do występowania podczas zawodów
w ubiorach dopuszczonych przez klub
(wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
„13. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 100km" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

14. W pozostałych kwestiach ma zastosowanie regulamin ABM Jędraszek UltraPark Weekend 3

ZAPISY

Supermaraton 100 km - REJESTRACJA

Supermaraton 100 km - LISTA STARTOWA
_______
ULTRAPARK 24H - REJESTRACJA

ULTRAPARK 24H - LISTA STARTOWA
_______
ULTRAPARK 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym - REJESTRACJA

ULTRAPARK 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym - LISTA STARTOWA

Trasy


Biegi UltraPark 48h i UltraPark 24hBieg UltraPark 100km

Współorganizatorzy

Patronat


PARTNERZY GŁÓWNI


PARTNERZYPATRONAT
ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK 2020 - WYNIKI


Pobierz wyniki ABM Jędraszek 48h w formacie PDF

Pobierz wyniki SELFMAKER 24h w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek Supermaraton 100km w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek Ultramaraton 50 km w formacie PDF

Organizator